جلسه آموزشی شیوه زندگی سالم در سالمندی برگزار شد

جلسه آموزشی شیوه زندگی سالم در سالمندی توسط گروه جمعیت، خانواده و مدارس با گروه هدف مراقبین ...

ادامه

کارگروه بسیج ملی تغذیه تشکیل شد

کارگروه بسیج ملی تغذیه در دفتر معاونت بهداشت با حضور قائم مقام معاون بهداشتی،معاون فنی و اجرایی ...

ادامه

کارگاه آموزشی تغذیه در بحران برگزار شد

کارگاه آموزشی تغذیه در بحران توسط واحد بهداشت محیط و تغذیه با گروه هدف مسئولان ستادی و کارکنان ...

ادامه

نوزدهمین کمیته خدمات نوین سلامت (ایراپن)برگزار شد

نوزدهمین کمیته خدمات نوین سلامت (ایراپن) با حضور قائم مقام معاون بهداشتی و اعضای این کمیته در ...

ادامه

همایش بزرگداشت روز جهانی داوطلب و ایدز برگزار شد

همایش بزگداشت روز جهانی داوطلب و ایدز با حضور قائم مقام رییس دانشکده در حوزه مشارکت های ...

ادامه

x