گزارش رتبه بندی دانشگاه ها اعلام شد

بر اساس رتبه بندی وزارت بهداشت و درمان، حوزه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش در ثبت مراقبت ها در سامانه یکپارچه بهداشت(سیب) حائز رتبه ۱۶ از بین ۵۶ دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی گردیده است.این معاونت مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه دست اندرکاران اعلام می دارد.

گزارش رتبه بندی دانشگاه