جلسه هماهنگی اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی برگزار شد

جلسه هماهنگی اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی برای دومین سال پیاپی به همت واحد آموزش و ارتقاء سلامت با حضور قائم مقام معاونت بهداشتی و مسئولین ستادی در دفتر معاون بهداشتی برگزار شد.

رعنا جعفرزاده مسئول آموزش و ارتقاء سلامت در این جلسه ضمن بیان اهمیت استمرار برنامه، رویکرد خود مراقبتی سازمانی را همکاری بین بخشی معرفی کرد که در این رویکرد از یک سو کارکنان ادارات و نهادها با افزایش آگاهی و در پیش گرفتن برنامه عملیاتی با هدف افزایش سلامت بهره می برند و از سوی دیگر موجب بالا رفتن بهره وری و ارتقای عملکرد سازمان مربوطه می شود.

جعفرزاده گفت:این جلسه به منظور اجرای با کیفیت بیشتر برنامه خود مراقبتی سازمانی در دومین سال اجرا با هدف تبیین برنامه پنجم تحول نظام سلامت و عملیاتی شدن برنامه ارتقای سلامت کارکنان تشکیل شده است.

در پایان جلسه مسئولین نظرات و پیشنهادات خود را در راستای اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی عنوان کردند که مصوباتی نیز به دنبال داشت.