نتیجه ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک گراش مشخص شد

بعد از ارزیابی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) (بعنوان بیمارستان دوستدار کودک) توسط گروه ارزیاب حوزه معاونت بهداشتی ، جهت بررسی امتیازات کسب شده، جلسه ای با حضور قائم مقام معاونت بهداشتی، کارشناس شیرمادر حوزه معاونت درمان و مدیر گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس در دفتر معاون بهداشتی برگزار شد.در این جلسه ضمن بررسی امتیاز ده اقدام بیمارستان دوستدار کودک، ریز اقدام های مربوطه نیز بررسی شد که باتوجه به امتیاز کسب شده، به بیمارستان مهلت ۱۰ روزه برای ارزیابی مجدد داده شد.