کمیته بین بخشی اجرای طرح یک وعده غذای گرم برگزار شد

کمیته بین بخشی اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهد به همت واحد بهبود تغذیه با حضور قائم مقام معاونت بهداشتی در دفتر معاون بهداشت برگزار شد.

در این کمیته ابتدا دکتر رادفر قائم مقام معاونت بهداشتی سوء تغذیه را یکی از مشکلات تغذیه ای شایع در کودکان زیر ۵ سال دانست و یکی از پیامدهای نامطلوب سوء تغذیه، اختلال در رشد و تکامل مغزی و جسمی، افزایش هزینه های درمانی، مراقبت های پزشکی، افت تحصیلی و تحمیل هزینه های سنگین هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی عنوان کرد.

سپس اکبرزاده مسئول واحد بهبود تغذیه گفت: بر اساس آمار منتشر شدده از سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۱، ۱۶ درصد کودکان زیر ۵ سال از کم وزنی متوسط و شدید رنج می برند، وی افزود: چهار عامل اصلی در بروز سوء تغذیه کودکان نقش دارد که عبارتند از ۱-فقر ۲- نبود مواد غذایی در محل ۳- نا آگاهی های تغذیه ای ۴- ابتلا به بیماری ها.

اکبرزاده هدف از اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدها را که هرساله با همکاری اداره بهزیستی انجام می شود، بهبود وضعیت تغذیه و رشد کودکان زیر ۵ سال بیان کرد.

این طرح که در ۳ روستا مهد خلیلی ، ارد و حسین آباد انجام می شود روزانه یک وعده غذایی گرم بین کودکان زیر ۵ سال توزیع می شود.

این کمیته در آخر مصوباتی را جهت تقویت همکاری های بین بخشی در برداشت.