از وضعیت بهداشتی مدارس مناطق سیاری بازدید شد

از وضعیت بهداشتی مدارس مولوی،مرحومه غفاری، رسالت و امام موسی کاظم بخش چک چک بازدید شد.

این برنامه توسط تیمی متشکل از پرسنل معاونت بهداشتی و آموزش و پرورش با هدف بررسی وضعیت سلامتی محیط مدارس،پرونده بهداشتی دانش آموزان، واکسن و کارت سلامت اجرا شد.

از جمله مشکلات مشاهده شده در این مدارس نبود آب آشامیدنی سالم، عدم تامین آب قابل استفاده روزانه در محیط مدارس و سرویس بهداشتی است که پسخوراند این بازدید به مقامات مربوطه بازخورد داده شد.

گفتنی است طی این بازدید علاوه بر آموزش بهداشت فردی برای  دانش آموزان، بسته های آموزشی نیز در بین آنها توزیع شد.