طرح بسیج سلامت نوروزی و تشدید نظارت بر مواد غذایی در ارد اجرا شد

طرح بسیج سلامت نوروزی و تشدید نظارت بر مواد غذایی در ارد اجرا شد. مهندس کیانوش کهن سال کارشناس بهداشت محیط از کلیه اغذیه فروشی های بخش ارد بازدید کرد مهندس کهن سال در این خصوص گفت:به مقدار ۲/۵ کیلو گرم مواد غذایی مصرف گذشته جهت معدوم سازی کشف و ضبط شد.