در همایش کشوری بهورزان و مربیان نمونه از احمد رستمی تقدیر شد

در همایش کشوری بهورزان و مربیان نمونه که به مناسبت روز بهورز با حضور دکتر رئیسی و دکتر شریفی قائم مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه در مشهد مقدس برگزار شد از احمد رستمی (بهورز خانه بهداشت فداغ) بعنوان بهورز نمونه دانشکده علوم پزشکی گراش جهت زحمات و فعالیت شایسته ایشان تقدیر شد.گفتنی است در این همایش رستمی به عنوان نماینده چند بهورز نمونه دانشگاه های کشور توسط دکتر رئیسی لوح سپاس دریافت کرد.