بازدید واحد بیماری های واگیر از زنجیره سرد مرکز خدمات جامع سلامت ارد و خانه بهداشت ارد۲

مسئول واحد بیماری های واگیر از زنجیره سرد مرکز خدمات جامع سلامت ارد و خانه بهداشت ارد۲ بازدید کرد. محمد نوروزی مسئول واحد بیماری های واگیر هدف از این بازدید تشدید مراقبت های بیماری های واگیر و آموزش و اطلاع رسانی به موقع  جهت ایام نوروز عنوان کرد.