کارگاه آموزشی تغذیه در بیماری های غیر واگیر برگزار شد

کارگاه آموزشی تغذیه در بیماری های غیر واگیر  با گروه هدف مراقبین سلامت در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد.

در این کارگاه مریم اکبرزاده مسئول واحد بهبود تغذیه در جامعه گفت: بیماری های غیر واگیر در جهان روبه افزایش است و کاهش این بیماری ها در اولویت برنامه های بهداشتی قرار دارد اکبزاده گفت: رژیم غذایی ناسالم در راس ۱۰عامل خطر بیماری های غیر واگیر قرار دارد بنابراین  اقدامات پیشگیرانه بیمارهای غیر واگیر تغییر شیوه زندگی مردم و تقویت سیستم بهداشتی است وی افزود:مراقبین سلامت نقش مهمی در شناسایی و مشاوره به افراد در معرض خطر دارند.

اکبرزاده هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ترویج الگوی تغذیه سالم، توانمندسازی ارائه دهندگان خدمت جهت شناسایی و آموزش افراد در معرض خطر بیماری های غیر واگیر عنوان کرد.

سپس دکتر وحید فروزان مدیر سلامت منطقه بعنوان مدرس این کارگاه در خصوص  تغذیه در بیماری های غیر واگیر آموزش های لازم را ارائه داد.