از قصابی های سطح شهر بازید بعمل آمد

شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۲ مسئول واحد سلامت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی با همکاری اداره دامپزشکی از قصابی های سطح شهر گراش بازید بعمل آمد.

مهندس علی احمدی مسئول واحد سلامت محیط هدف از اجرای این بازدیدها سلامت  فراورده های گوشتی شهروندان عنوان کرد.مهندس احمدی گفت:در این بازرسی ها تذکرات لازم به قصاب ها و توصیه های بهداشتی در خصوص نحوه نگهداری و بهداشت فردی قصاب، چگونگی عرضه آن به قصاب ها ارائه گردید.طی این بازدیدها مقداری گوشت گرم منجمد شده جمع آوری شد و در نهایت متصدیان خاطی به مراجع قضایی معرفی گردید.