بازرسان سلامت محیط از آش و حلیم فروشی های سطح شهر بازدید کردند

بازرسان واحد سلامت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش در راستای نظارت و پایش از مراکز حساس مواد غذایی در ماه مبارک رمضان از  آش و حلیم فروشی های سطح شهر بازدید کردند. 

مهندس علی احمدی مسئول واحد سلامت محیط معاونت بهداشت گفت:«در این طرح از صنوف آش و حلیم فروشی ها بازدید شد و آموزش هایی درخصوص رعایت اصول بهداشت فردی، الزام استفاده از لباس کار، نظافت عمومی محل کسب و تاکید بر استفاده از ظروف عرضه مواد غذایی(نشاسته ای و گیاهی)داده شد و تذکرات لازم بهداشتی به متصدیان ابلاغ شد.»