کارگروه برنامه مداخلات اجتماع محور در حوزه سلامت اجتماعی تشکیل شد

کارگروه برنامه اجتماع محور در حوزه سلامت اجتماعی و تعیین اعضای کمیته راهبری با حضور معاون فرماندار، قائم مقام معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی، بخشدار و دیگر مسئولین و نماینده ادارات در فرمانداری تشکیل شد.

در ابتدا دکتر رادفر قائم مقام معاون بهداشت هدف کلی برنامه مداخلات اجتماع محور را پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء سلامت اجتماعی و اهمیت اجرای این برنامه در شهرستان گراش عنوان کرد.

سپس قاسم فرسوده معاون فرماندار در خصوص اقداماتی که در راستای کاهش آسیب های اجتماعی با نظارت فرمانداری اجرا شده بود مطالبی را بیان کرد.

سمیه جمشیدی مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی،و پیشگیری از اعتیاد در این جلسه به معرفی روند اجرایی این برنامه پرداخت.در پایان بعد از بحث و تبادل نظر مسئولین و ارائه پیشنهادات مصوباتی جهت بهبود اجرای این برنامه بدنبال داشت.