کمیته کاهش مرگ کودکان ۱تا ۵۹ ماهه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته کاهش مرگ کودکان ۱تا۵۹ ماهه با حضور اعضاء کمیته در دفتر معاونت بهداشت برگزار شد.

 ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مطالبی در خصوص میزان و علل مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه کشوری و شهرستان و همچنین میزان و علل مرگ و میر کودکان بر اثر سوانح و حوادث در شهرستان ارائه داد انصاری گفت:«غرق شدگی اولین علت مرگ بر اثر سوانح و حوادث در شهرستان عنوان کرد.»

در ادامه و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه ی پیشنهادات اعضاء کمیته، مواردی از قبیل بررسی مرگ کودکان در اثر سوانح و حوادث در جلسات فرمانداری، برگزاری همایش های پیشگیری از سوانح و حوادث و احیای قلبی و ریوی در سطح شهرستان و تهیه چک لیست بررسی ایمنی منازل جهت مشخص نمودن تعداد حوض های غیر ایمنی در منازل مسکونی در مناطق روستایی، به تصویب اعضاء رسید.