کارگاه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کارگاه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان روز بیست و دوم خرداد در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی عموم و پیشگیری از مرگ کودکان، جهت گروه هدف داوطلبین متخصص ادارت توسط گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس با همکاری واحد آموزش سلامت  تشکیل شد.

ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مطالبی درخصوص آسیب های کودکان، اپیدمیولوژی آسیب ها، علل اصلی مرگ کودکان در جهان، مرگ ناشی از سوانح غیر عمدی در کشور، مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه در اثر سوانح غیر عمدی در شهرستان،ارتباط حوادث با جنسیت بیان کرد. انصاری درخصوص اهمیت آسیب و حساس شدن کودکان در مقابل آن، عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر در آسیب کودکان و چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی بر آسیب پذیری کودکان پرداخت. مدیر گره سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مطالب آموزشی پیرامون غرق شدگی و ارتباط غرق شدگی با سن، محل های شایع غرق شدن کودکان، ایمن سازی استخرها، حوادث ترافیکی، مسمومیت و پیشگیری از مسمومیت و موارد ایجاد آن در کودکان ارائه داد.

در آخر پیشنهاداتی درخصوص کاهش مرگ کودکان در اثر سوانح و حوادث توسط داوطلبین متخصص ادارات مطرح شد.