کمیته محلی برنامه اجتماع محور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت داشکده علوم پزشکی گراش، کمیته محلی برنامه اجتماع محور در حوزه سلامت اجتماعی روز بیست و دوم خرداد ماه در دفتر معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس علیرضا مساح معاون فنی معاونت بهداشت در خصوص اهمیت اجرای طرح و هدف کلی و کاربردی برنامه مطالبی را بیان کرد.

سمیه جمشیدی مسئول واحد سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد هدف از برگزاری این کمیته توانمندسازی مردم در حل مشکلات اجتماعی توسط خودشان، افزایش مشارکت مردم در انجام کار گروهی افزایش همکاری بین مردم و مسئولین برای حل مشکلات اجتماعی عنوان کرد. جمشیدی گفت:«یکی از مهمترین وظایف مسئولین و نمایندگان مردمی و اعضای کمیته راهبری و محلی، آگاه سازی و آماده سازی مردم جهت پذیرش و مشارکت بیشتر و بهره مندی آنها از سلامت اجتماعی می باشد»

گفتنی است این کمیته با توجه به ابلاغ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور در زمینه اجرایی برنامه مداخلات اجتماع محور در حوزه سلامت اجتماعی با حضور اعضای کمیته، توسط واحد سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد معاونت بهداشتی تشکیل شد.