جلسه توجیهی پایش پایلوت برنامه سلامت کودکان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، جلسه توجیهی پایش پایلوت برنامه سلامت کودکان روز شنبه شانزدهم تیر ماه در سالن خدمات جامع سلامت ارد  برگزار شد.

این جلسه که با هدف آگاه سازی بهورزان از اجرای طرح ارزیابی برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم و مراقب ادغام یافته ناخوشی اطفال در سطح شهرستان تشکیل شد. ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در خصوص حضور پرسشگران در سطح شهر و روستا از تاریخ ۲۳ تیر ماه و نحوه تکمیل فرم های ارزیابی بسته کودکان ( نظرات پرسنل محیطی در ارتباط با برنامه) مطالبی ارائه کرد.