جلسه توجیهی پرسشگران پزشک و غیر پزشک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه توجیهی پرسشگران پزشک و غیر پزشک روز چهارشنبه بیستم تیر ماه در دفتر معاونت بهداشت برگزار شد.

این جلسه که با حضور دکتر رادفر قائم مقام معاونت بهداشت برگزار شد ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، مطالبی درخصوص هدف از اجرای برنامه٬ چگونگی انجام پرسشگری٬ نحوه تکمیل فرم های ارزیابی بسته های کودک سالم و مانا٬ چگونگی تسهیل روند تکمیل پرسش نامه های خودارزیابی٬ تعیین شماره های پرسشگر پزشک و غیر پزشک..…. بیان کرد.

در این جلسه برنامه زمانبندی حضور پرسشگران در پایگاه ها و خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت و پرسشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به کلیه پرسشگران تحویل داده شد و مقرر شد طرح پرسشگری در شهر از تاریخ ۲۳ تیر ماه و در روستا بدلیل تداخل با تاریخ برگزاری کارگاه بهورزی از ۲۴ تیر ماه آغاز شود.

در این جلسه مقرر شد طرح پرسشگری در شهر از تاریخ ۲۳ تیر ماه و در روستا بدلیل تداخل با تاریخ برگزاری کارگاه بهورزی از ۲۴ تیر ماه آغاز شود.