طرح حمایتی – مشارکتی توزیع سبد غذایی اجرا شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، طرح حمایتی مشارکتی توزیع سبد غذایی کودکان سوء تغذیه زیر ۵ سال به همت واحد بهبود تغذیه با همکاری کمیته امداد اما خمینی(ره)برای دومین سال متوالی اجرا شد.

مریم اکبرزاده مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه در این خصوص گفت: «این طرح مشارکتی- حمایتی به منظور بهبود سوء تغذیه کودکان که شامل برنج، گوشت روغن، شیر پنیر، ماکارانی، کنسرو ماهی، عدس، تخم مرغ، که ارزش آن ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد به ۵۰ نفر از کودکان سوء تغذیه شناسایی شده شهرستان بصورت ماهیانه به خانوده این کودکان داده می شود و در آخر سال از نظر بهبود وضعیت رشدشان ارزیابی می شوند».اکبرزاده در ادامه گفت:«خوشبختانه بازخورد اجرا شده این طرح در سال ۹۶ مطلوب بوده نیمی از کودکان بهبود پیدا کرده اند و از طرح خارج شده و کودکان جدید جایگزین شده اند.