گزارش کارگاه آموزشی بیماری های اسهالی

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش، کارگاه آموزشی بیماری های اسهالی توسط گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و واحد بیماری های واگیر با همکاری مدیر سلامت منطقه ، روز شنبه بیستم مردادماه در سالن آموزشی مرکز خدمات جامع سلامت ارد برگزار شد.

دکتر وحید فروزان مدیر سلامت منطقه مدرس مدرس این کارگاه جهت گروه هدف بهورزان مطالبی از جمله: تعریف و دسته بندی بیماری های اسهالی، اسهال التهابی و غیر التهابی،مشخصات و علائم بیماری های اسهالی عوامل ایتولوژیک اسهال ها، عوامل موثر اسهال های غیر التهابی، نوع مسمومیت با غذا، دوره کمون بیماری های اسهالی، منابع ایجاد اسهال، نوع  غذا و مسمومیت، عوامل ایجاد کننده بیماری های اسهالی، آموزش داد.