کارگاه آموزشی بهورزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم  گراش، کارگاه آموزشی بهورزی با موضوع ( ایراپن) جهت بهورزان و ماماهای روستایی، روز شنبه هفدهم شهریورماه در سالن کنفرانس مرکز خدمات جامع سلامت ارد برگزار شد.

محسن ایزدی مسئول واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیر بعنوان مدرس این کارگاه درخصوص خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی، دیابت، فشارخون، اختلال چربی خون، مطالبی را آموزش داد و در ادامه فاطمه نهایت کارشناس برنامه کم کاری تیروئید نوزادان درخصوص برنامه ذکر شده و نحوه ثبت آن در سامانه سیب آموزش های لازم را ارائه داد. در این کارگاه برای اولین بار طبق هماهنگی قبلی ژیلا همتی مامای مرکز  خدمات جامع سلامت فداغ و صدیقه علیپور بهورز خانه بهداشت ارد ۲ به گزارش عملکرد سامانه سیب پرداختند.

گفتنی است تعدادی از بهورزان نیز بصورت فعال در ارائه برنامه های اجرایی ایراپن همکاری داشتند.