کارگاه پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کارگاه پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان با محوریت پیشگیری از HIV، روز دوشنبه نوزدهم شهریور برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به همت کارشناسان سلامت نوجوانان و مدارس از گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با همکاری واحد پیشگیری ازبیماری های واگیر جهت مراقبین سلامت، داوطلبین ادارات، پرسنل mmt و مرکز پیشگیری از اعتیاد در سالن دفاعیه دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

رضا خواجوی کارشناس HIV درخصوص رویکرد نوین آموزش HIV، کلیات تشخیص HIV، مبانی توصیه به انجام تست PIt، رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان مطالبی را آموزش داد.