جلسه خود مراقبتی اجتماعی با محوریت شورایاری ها برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش،جلسه خود مراقبتی اجتماعی با محوریت شورایاری ها دهستان خلیلی ،جهت رفع مشکلات بهداشتی در خانه بهداشت خلیلی برگزار شد.

این جلسه خود مراقبتی اجتماعی که با حضور نمایندگان شورایاری ها و دهیاران روستاهای خلیلی، حسین آباد، بشیر آباد ، پشت پری، تنگ خور ، حیدر آباد تشکیل شد رعنا جعفری زاده مسئول آموزش و ارتقاء سلامت در خصوص طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت و برنامه های اجرایی  شهرستان گفت: «برنامه خودمراقبتی یکی ازبهترین برنامه های طرح تحول نظام سلامت در شهرستان گراش می باشد که این طرح شامل خودمراقبتی فردی، سازمانی و اجتماعی می باشد.»

جعفری زاده افزود: برنامه خود مراقبتی اجتماعی با محوریت شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای شهرستان اجرا می شود و بایستی از پتانسیل موجود در شوراها، جهت برنامه ریزی عملیاتی در جهت اولویت بندی مشکلات بهداشتی در هر منطقه استفاده گردد وی گفت جهت دفع صحیح پسماندها اقداماتی انجام شده که خود گام بزرگی جهت ارتقا سطح سلامتی مردم می باشد.سپس با تشکیل جلسات ارتقاء وضعیت بهداشتی به صورت هر سه ماه یکبار و پایش فعالیت ها و شاخص های مرتبط با هر هدف اصل میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف سنجش خواهد شد جعقری زاده گفت: جهت دفع صحیح پسماندها اقداماتی انجام شده که خود گام بزرگی جهت ارتقا سطح سلامتی مردم می باشد.

در ادامه نماینده شورایاری های دهستان خلیلی ضمن استقبال از برنامه خود مراقبتی اجتماعی و جهت اجراء برنامه تعدادی از مشکلات بهداشتی منطقه و تلاش های صورت گرفته در جهت رفع آن بیان کرد.

گفتنی است جلسه خودمراقبتی جهت سفیران سلامت در حسینه روستای خلیلی برگزار شد.