معدوم سازی مواد غذایی و وسایل آرایشی بهداشتی تاریخ مصرف گذشته

گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، مواد غذایی غیر مجاز و وسایل آرایشی بهداشتی تاریخ مصرف گذشته طی بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشت از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و آرایشگاه های سطح شهر گراش جمع آوری و معدوم شد.