معدوم سازی مواد غذایی فاسد و لوازم بهداشتی تاریخ مصرف گذشته

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش طبق آخرین گزارش از واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت با تلاش و همت کارشناسان بهداشت محیط به میزان ۹۰کیلوگرم مواده غذایی فاسد و لوازم بهداشتی تاریخ مصرف گذشته جمع آوری و معدوم سازی شد.