دومین جلسه هماهنگی اجرای طرح تولید محصول سالم برگزار شد

دومین جلسه هماهنگی اجرای طرح تولید محصول سالم و باغچه های خانگی با هدف بهبود تغذیه زنان روستایی با مشارکت جهاد کشاورزی در دفتر ریاست جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، مریم اکبرزاده مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت گفت: «این طرح مشترک ملی که با هدف دستیابی به امنیت غذائی و تغذیه بهتر و ترویج کشاورزی پایدار است در سراسر کشور در اجرا شده که در شهرستان گراش هم با توجه به مشکلات کم آبی معاونت بهداشت با همکاری جهاد کشاورزی این طرح در چهار منطقه ارد، فداغ، لب اشکن و خلیلی اجرا خواهد کرد.»

در این جلسه ۲۰مربی انتخاب شد و هماهنگی های لازم درخصوص برگزاری کارگاه های آموزشی تربیت مربی و آموزش های تئوری و عملی ایجاد باغچه خانگی جهت این مربیان انجام شد تا به صورت آبشاری به جامعه زنان روستایی آموزش دهند.