بازدید از عطاری های سطح شهر

از عطاری های سطح شهر توسط کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشت بازدید به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی، طی این بازدید کلیه نمک های غیر مجاز (نمک دریا و سنگ نمک) و فاقد ید در عطاری های سطح شهرجمع آوری شد که یدسنجی به وسیله تجهیزات پرتال بازرسی انجام شد.