اولین جلسه اعضای تیم نیازسنجی جامعه برگزار شد

اولین جلسه اعضاء تیم نیازسنجی جامعه با حضور مسئول آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت، پزشک، ماما، بهیار و بهورزان مرکز خدمات جامع سلامت ارد، در سالن اجتماعات این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، رعنا جعفری زاده مسئول آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت در مورد روند اجرایی برنامه در سطح مناطق شهری و خانه های بهداشت مطالبی را ارائه  داد و پس از معرفی نرم افزار نیازسنجی کلیه اعضاء تیم سلامت مشکلات بهداشتی مرکز ارد را با ارائه مستندات بررسی و در نرم افزار مذکور بارگزاری شد، جعفری زاده ادامه روند اجرای برنامه نیازسنجی، دعوت از تیم مسئولین، معتمدین و نیازسنجی از تیم مردمی که شامل سفیران و داوطلبان سلامت است دانست، که در نهایت نیازهای احصا شده آن تیم ها در نرم افزار نیازسنجی بارگزاری شده و اولویت های بهداشتی مراکز بدست خواهد آمد و  تا پایان سال جاری برنامه نیازسنجی در کل شهرستان انجام خواهد شد.