جلسه ارزیابی نتیجه طرح ضربت بازدید از مدارس برگزار شد

جلسه ارزیابی نتیجه طرح ضربت بازدید از مدارس با حضور معاون بهداشت و معاون فنی معاونت بهداشت در دفتر معاونت بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس درخصوص نتایج بازدید انجام شده گزارشی رارا بیان کرد بر اساس این گزارشی را ارائه داد بر اساس این گزارش ها ۴۲ مدرسه تعداد مورد ارزیابی قرار گرفته که فقط تعدادی از این مدارس دارای رابط بهداشت بودند.

در ادامه آزاده روستا کارشناس بهداشت محیط در خصوص بوفه مدارس، استاندارد کلاس های درس و نحوه تهیه و توزیع مواد غذایی در بوفه ها مطالبی را بیان کرد.

در پایان جلسه تصمیماتی جهت اجرا و بررسی مشکلات بهداشتی در مدارس اتخاذ شد.