کارگاه آموزشی تربیت مربیان جهت اجرای طرح بهبود تغذیه برگزار شد

کارگاه آموزشی تربیت مربیان جهت اجرای طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری در سالن کنفرانس ارد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، مریم اکبرزاده مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه ضمن خوش آمدگویی و تشکر از همکاری جهاد کشاورزی، به نحوه اجرای دستورالعمل فرایند آموزش و ترویج تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری پرداخت و هدف از اجرای این طرح مشترک ترویج  فرهنگ تغذیه سالم در بین زنان روستایی و عشایری و ترویج  ایجاد باغچه های خانگی و با تاکید بر تولید محصول سالم و حفاظت از منابع پایه عنوان کرد.

 مریم اکبرزاده، مریم عباسی کارشناس کارشناس تولدات گیاهی، رضا دلیر کارشناس باغبانی بعنوان مدرسان این کارگاه بودند که بصورت عملی تولید سبزی و صیفی جات خانگی به مربیان آموزش دادند.

در این کارگاه به تعداد ۲۰ مربی که ۱۰ مربی از بهداشت جهت آموزش اصلاح الگوی تغذیه سالم و ۱۰ مربی از تهسیلگران جهاد کشاورزی درخصوص تولید محصول سالم و ایجاد باغچه خانگی آموزش دیدند که این مربیان به صورت آبشاری زنان روستایی آموزش می دهند.