کارگاه مراقبت عملی سالمندان برگزار شد

کارگاه مراقبت عملی سالمندان با هدف افزایش آگاهی و مهارت عملی مراقبین سلامت در محل مرکز خدمات جامع سلامت سعادت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت: به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با همکاری واحد بهبود تغذیه جامعه  و واحد سلامت روان کارگاه آموزشی مراقبت عملی سالمندان با هدف افزایش آگاهی و مهارت عملی مراقبین سلامت در محل  مرکز خدمات جامع سلامت سعادت برگزار شد. در این کارگاه مراقبین سلامت بصورت عملی با نحوه انجام  مراقبت سالمندان از نظر اختلالات تغذیه ای، افسردگی و سقوط  با حضور چند سالمند آشنا شدند.