جمع آوری حدود ۲ هزار کیلو گرم مواد غذایی فاقد شرایط بهداشتی

حدود ۲ هزار کیلو گرم مواد غذایی فاقد شرایط بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته در دو واحد منزل مسکونی کشف و جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، دکتر علیرضا گلستان معاون بهداشت دانشکده در این خصوص گفت: در تاریخ۹۷/۱۲/۱۹ پیرو گزارش واصله در خصوص انبار و فروش مواد غذایی فاقد شرایط بهداشتی و قانونی، کارشناسان بهداشت محیط  معاونت بهداشت با همکاری نیروی انتظامی و با حکم مقام قضایی، حدود ۲ هزار کیلوگرم مواد غذایی خارجی که فاقد شرایط بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته بود در دو واحد منزل مسکونی در شهرگراش کشف، جمع آوری و به مراجع قانونی ارجاع داده شد.