جلسات نیازسنجی تیم سلامت برگزار شد

جلسات نیازسنجی تیم سلامت در مرکز جامع خدمات سلامت محمدرسول الله(ص)، ارد، فداغ و زینل آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، در راستای تعیین اولویت های بهداشتی در جهت رفع مشکلات بهداشتی مردم  و احصاء نیازهای سلامتی مناطق شهری و روستایی شهرستان، جلسات نیاز سنجی با حضور مسئول واحد آموزش سلامت به عنوان دبیر جلسه، پزشکان مراکز به عنوان رییس تیم نیاز سنجی و واحد بهداشت محیط و حرفه ای، کارشناس تغذیه و روان، مراقبین سلامت و بهورزان برگزار شد، رعنا جعفری زاده بعنوان دبیر این جلسات در این خصوص گفت: در این جلسات اعضاء تیم سلامت گزارشی از  اطلاعات بهداشتی هر منطقه به اعضاء تیم نیازسنجی جهت اولویت بندی مشکلات بهداشتی ارائه می دهند و در نهایت نیازهای احصاء شده هر منطقه به دست خواهد آمد.