دانشکده گراش در ردیف ۱۴ دانشگاه برتر کشور

بر اساس گزارش دفتر مدیر کل سلامت جمعیت، خانواده مدارس وزارت بهداشت، دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش در ردیف ۱۴ دانشگاه برتر کشور در زمینه اجرای برنامه کلاس های آمادگی برای زایمان و ارائه خدمات مطلوب به مادران باردار قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، دکتر علیرضا گلستان معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش از ماماهای شاغل در حوزه معاونت بهداشت که با اجرای برنامه کلاس های آمادگی برای زایمان جهت ارتقاء سلامت مادران باردار تلاش کرده اند تقدیر و تشکر کرد.