جلسه هماهنگی هفته ملی سلامت جوان برگزار شد

جلسه هماهنگی هفته ملی سلامت جوان با شعار “من ارزشمند” با حضور معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشت و مسئولین واحدهای ستادی در دفتر معاون فنی و اجرایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، مهندس علیرضا مساح معاون فنی واجرایی معاون بهداشت این دانشکده، در خصوص حساسیت دوره جوانی و آسیب پذیر بودن جوانان و نیاز به توجه ویژه به سلامت این گروه سنی و برنامه ریزی جهت دارا بودن جمعیت جوان و در نهایت میانسال و سالمند مطالبی بیان کرد.

ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، به مباحثی درخصوص شعار هفته جوان، اهداف جلسه و فعالیت های پیشنهادی پرداخت.

این جلسه مصوباتی از قبیل برگزاری مراسم هفته جوان در پارک شهر با اجرای آوازخوانی، برپایی غرفه های مشاوره روان، تغذیه، مولودی خوانی در غرفه ها و برگزاری مسابقات ورزشی و جلسات آموزشی جهت والدین دانش آموزان، همایش ازدواج سالم در جوانان و برپایی ایستگاه سلامت و انجام مراقبت های بهداشتی گروه جوانان در مراکز روستایی، به دنبال داشت.