جلسه هماهنگی برگزاری همایش تقدیر از کارکنان مروج سلامت و سفیران سلامت دانش آموزی برگزار شد

 جلسه هماهنگی برگزاری همایش تقدیر از کارکنان مدارس مروج سلامت ، سفیران سلامت دانش آموزی و کیفی سازی مدارس مروج سلامت به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با حضور نماینده اداره آموزش و پرورش  و مسئولین  واحدهای ستادی در دفتر معاون فنی معاونت بهداشت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مطالبی درخصوص کیفی سازی مدارس مروج سلامت و اجرای همایش تقدیر از کارکنان مدارس مروج سلامت و سفیران سلامت دانش آموزی بیان کرد.

پس از هم اندیشی حاضرین در جلسه جهت برنامه ریزی اجرای برنامه های همایش تقدیر از کارکنان مدارس مروج سلامت و هفته سلامت و کیفی سازی مدارس و… تصمیماتی اتخاذ شد.