گزارش تصویری برخی از فعالیت های” هفته ملی جمعیت”

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، بمناسبت “هفته ملی جمعیت” معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش فعالیت های فرهنگی، آموزشی و مشاوره ای در شهرستان برگزار کرد.

گزارش تصویری برخی از فعالیت ها را ببینید: