جلسه درون بخشی “هفته سالمند” برگزار شد

جلسه درون بخشی گرامیداشت “هفته سالمند” مورخ بیست و ششم شهریورماه با حضور معاون بهداشت، معاون فنی، معاون اجرایی و مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشت شهرستان گراش در دفتر معاون بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ششهرستان گراش، در ابتدا دکتر علیرضا گلستان معاون بهداشت مطالبی در خصوص تکریم سالمندان و راه اندازی کانون سلامت سالمندان در شهرستان گراش و… مطالبی عنوان کرد. سپس مهندس علیرضا مساح معاون فنی معاونت بهداشت مطالبی در خصوص امید به زندگی در سالمندان و تاثیر آن برکیفیت زندگی ، اهمیت سلامت سالمندان  بعنوان الگوهای رفتاری در بستر سلامت و….بیان کرد. در ادامه ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت،خانواده و مدارس به ارائه مطالبی از قبیل افزایش جمعیت سالمندی ، اهمیت تکریم و تامین سلامت و تاکید به آن براساس  سیاست های جمعیتی و سیاست های خانواده، پوشش مراقبت سالمندان در شهرستان، شعار و عناوین روزهای هفته سالمند و…. پرداخت.