کارگاه دو روزه “آموزش نوین و مشارکتی” برگزار شد

کارگاه دو روزه “آموزش نوین و مشارکتی” چهارشنبه دهم مهرماه به در سالن پیشگیری از سرطان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش: این کارگاه آموزشی که باهدف توانمندسازی پرسنل معاونت بهداشت با حضور معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشت برگزار شدشیدا علی نژاد به عنوان مدرس این کارگاه روش های مشارکتی مردم، آموزش گروه هدف، اصول طراحی یک کارگاه آموزش و طرح ارائه داد.