اعلام لیست شماره همراه” برندگان” مسابقه “هفته سلامت جوان”

شماره همراه برندگان مسابقه “هفته سلامت جوان”

۱- ۰۹۱۷۴۲۵۱۶۲۱

۲_ ۰۹۱۷۰۵۰۴۴۰۹

۳_ ۰۹۳۰۵۶۳۱۸۳۲

۴_ ۰۹۳۷۸۷۵۴۶۵۸

۵_ ۰۹۱۷۹۸۶۴۸۸۹

۶_ ۰۹۹۰۶۱۱۱۵۰۵

۷_ ۰۹۳۰۸۱۴۹۷۴۸

۸_ ۰۹۱۷۶۸۷۴۵۸۳

ضمن تشکر از  تمامی شرکت کنندگان به اطلاع می رساند جهت اهدا جوایز، به واحد سلامت خانواده، جمعیت و مدارس مراجعه کنید.

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش