جلسه “حمایت های روانی اجتماعی از بازماندگان کوید ۱۹” برگزار شد

جلسه حمایت های روانی اجتماعی از بازماندگان کوید ۱۹ در شهرستان هشتم اردیبهشت با حضور معاون بهداشت، مسئول سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت، رئیس اداره بهزیستی و نمایندگان کمیته امداد و هلال احمر در دفتر معاون بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش، مریم اکبرزاده مسئول سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت هدف از برگزاری این جلسه کمک به بازماندگان و خانواده های متوفیان کوید ۱۹ برای سازگار شدن با فقدان عزیز از دست رفته و همچنین پیشگیری از آسیب های ناشی از سوگ تاخیری و ایجاد فرصت برای دسترسی عادلانه به منابع حمایت اجتماعی عنوان کرد.