کمیته دانشگاهی اجرای برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت تشکیل شد

کمیته دانشگاهی اجرای برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت با حضور رئیس و معاونین دانشکده و دیگر اعضای کمیته  روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه در سالن کنفرانس اداری دانشکده تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، در این جلسه دکتر احمد عبدالهی رئیس دانشکده علوم پزشکی ضمن اهمیت اجرای برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت و تاکید از استفاده ظرفیت کانون های سلامت محلات، از همه حاضرین در جلسه جهت پیشبرد این برنامه ملی درخواست همکاری کرد.

دکتر طیبه مهروری معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی هدف اصلی از اجرای این طرح را مشارکت مردم در سلامت خود بیان کرد و افزود:« اجرای طرح “هر خانه یک پایگاه سلامت” ضمن ارتقاء سلامتی جامعه از بار بیماری ها، هزینه اضافی بر سیستم بهداشتی و درمانی کاهش می دهد و با توجه به تاکید وزیر بهداشت جزء اولویت های برنامه های اجرایی این معاونت می باشد.

رعنا جعفری زاده مسئول آموزش و ارتقاء سلامت ضمن تشریح مراحل اجرایی طرح مذکور، گفت: «از هر خانوار یک فرد انتخاب می‌شود و به عنوان نماینده آن خانوار، در سه بعد پیشگیری، درمان و کمک‌های اولیه و بازتوانی تحت آموزش قرار می‌گیرد