برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی برنامه “هرخانه یک پایگاه سلامت”

کارگاه آموزشی و توجیهی برنامه “هر خانه یک پایگاه سلامت”  روز شنبه پانزدهم شهریور جهت تیم سلامت شهری با رعایت پروتکل های بهداشتی در  سالن اجتماعات مرکز خدمات جامع سلامت محمد رسول الله(ص) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، رعنا جعفری زاده مسئول آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت ضمن بیان اهداف برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت بر لزوم همکاری پرسنل در جهت اجرای موفق این برنامه تاکید کرد

در ادامه جعفری زاده موضوعاتی از قبیل نحوه جذب و آموزش سفیران سلامت خانوار و رابطان سلامت و ثبت در سامانه سیب، نحوه ثبت خانواربندی رابطان سلامت و ثبت آموزش های گروهی در سامانه سیب آموزش های لازم را ارائه داد.

گفتنی است کارگاه آموزشی توجیهی “هرخانه یک پایگاه سلامت” روز چهارشنبه بیست و نهم مرداد جهت تیم سلامت روستایی در سالن اجتماعات مرکز خدمات جامع سلامت ارد برگزار شد.