دفتر معاونت

مسئول بایگانی، دبیرخانه و دفتر معاونت بهداشتی

سمیه سادات خرم روز

سمت : مسئول بایگانی، دبیرخانه و دفتر معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

پست الکترونیکی: office2@gerums.ac.ir

تلفکس: ۰۷۱۵۲۴۵۱۴۴۶