روابط عمومی

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشتی

 

سمیه سادات خرم روز

سمت : مدیر روابط عمومی معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

پست الکترونیکی: amar@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۱۳