برنامه حضور پزشکان

نام پزشک زمان حضور محل ارائه خدمات
دندان پزشک (دکتر سعادت) 11 الی 11:30 صبح مرکز بهداشتی درمانی محمدرسول الله(ص)
پزشک خانواده (دکتر آهن زاده) 8 الی 9:30 صبح مرکز بهداشتی درمانی محمدرسول الله(ص)
پزشک مرکز (دکتر برهانی) همه روزه مرکز بهداشتی درمانی محمدرسول الله(ص)