درباره ما

شبکه بهداشت و درمان از سال 1389 همزمان با استقلال شهرستان گراش و مستقر شدن ادارات مختلف در شهرستان؛ مشغول به فعالیت گشت که از ابتدای راه اندازی تاکنون دکتر محمدنبی محمدی عهده دار مسئولیت ریاست شبکه بهداشت و درمان بوده اند و از سال 1392 با شروع به کار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،  شبکه بهداشت و درمان نیز به معاونت بهداشتی ارتقاء یافت.

 این معاونت با 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری، 2 پایگاه بهداشت شهری، 2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 7 خانه بهداشت فعال مشغول به ارائه خدمات می باشد.

ردیف نام واحد شماره تماس
1 معاونت بهداشتی 07152445223
2 مرکز بهداشتی درمانی شهری محمد رسول الله(ص) 07152441588
3 پایگاه بهداشتی درمانی ضمیمه مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول الله(ص) 07152442224
4 پایگاه بهداشتی درمانی ضمیمه مرکز بهداشتی درمانی علی ابن ابی طالب 07152441033
5 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ارد 07152492300
6 مرکز بهداشتی درمانی روستایی فداغ 07152482440
7 خانه بهداشت ارد یک 07152492252
8 خانه بهداشت ارد دو 07152492999
9 خانه بهداشت آغصه 07152490122
10 خانه بهداشت زینل آباد 07152491076
11 خانه بهداشت فداغ 07152482747
12 خانه بهداشت لب اشکن
13 خانه بهداشت خلیلی 07152488232