آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات معاونت بهداشت

 

روابط عمومی معاونت بهداشت به نقل روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده / ضایعاتی معاونت بهداشت را به فروش برساند.لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید در زمان های ذیل نسبت به دریافت و اعاده اسناد مزایده اقدام کنند.

توزیع اسناد : پنجم الی دهم خردادماه

اعاده اسناد و پیشنهاد قیمت : دهم الی سیزدهم خرداد – دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی گراش

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده به آدرس : بلوار امام حسین (ع) ، بلوار دانشجو ، دانشکده علوم پزشکی گراش مراجعه یا با شماره ۰٩١٧٨٨٣٣٨٠٨ تماس بگیرند.