بازدید معاون بهداشت از پایگاه تجمیع واکسیناسیون صالحین

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، مهندس علیرضا مساح از پایگاه تجمیع واکسیناسیون صالحین بازدید کردند و بر روند اجرای واکسیناسیون (از مرحله تریاژ، ثبت سامانه و تزریق واکسن کرونا و آموزش) برای گروه سنی ۶٠ به بالا نظارت داشتند. وی از افراد بالای ۶٠ سال (متولدین ١٣۴٠ و قبل از آن) خواست با مراجعه به سامانه سلامت salamat.gov.ir برای دریافت واکسن کرونا ثبت نام کنند.

نکته مهم: افرادی که قبلا ثبت نام کرده اند و یا دوز اول واکسن از طریق فراخوان دریافت کرده اند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند. در حال حاضر در این سامانه برای متولدین ١٣۴٠ و قبل از آن امکان ثبت نام وجود دارد.