برندگان مسابقه پیامکی هفته ملی سالمند

برندگان مسابقه پیامکی هفته ملی سالمند اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، برندگان مسابقه پیامکی هفته ملی سالمند  را به شرح زیر اعلام کرد.

۹۶۱۵***۰۹۰۱

۸۱۱۰***۰۹۱۷

۸۵۰۰***۰۹۱۷

۶۵۱۱***۰۹۱۷

برندگان می‌توانند از روز سه شنبه مورخ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ جهت دریافت جوایز خود به معاونت بهداشت گراش مراجعه نمایند.